واحد کنترل کیفی

در این واحد در کنار کار کنترل فرایند ریخته گری، آنایز ذوب و کنترل آلیاژسازی با استفاده از دستگاه کوانتومتر انجام می پذبرد. مراحل دقیق کنترل کیفیت از بدو ورود مواد اولیه به کارخانه، در حین ذوب ریزی و آماده سازی محصول، مطابق خواسته مشتری، دستورالعمل های موجود و نیز الزامات و استانداردهای مربوطه به صورت مداوم و مستمر صورت می گیرد. همچنین برای کنترل دقیق موارد کیفی بر اساس استاندارد های چدن و مواد ریخته گری، از تجهیزات پیشرفته  آزمایشگاهی نظیر کوانتومتر و متالوگرافی و تجهیزات سختی سنجی و آزمایشگاه ماسه استفاده می گردد تا محصولات خروجی از کارخانه به هر لحاظ از نظر کیفی رضایت مشتری را جلب نماید.