041-34328294

خط تولید نیمه اتوماتیک

در این خط تولید با استفاده از روش گاز (CO2) و چسب سیلیکات سدیم، فرآیند قالبگیری انجام یافته و کارگاه ذوب آن با استفاده از دو کوره 2 تنی القائی ذوب را تهیه کرده و پس از تایید کنترل کیفی، عملیات ذوب ریزی انجام می پذیرد. همچنین در این خط برای تولید ماهیچه های مصرفی از دو روش ماسه (CO2) و دستگاه های Hot Box استفاده می شود.