مشتري محترم:

ضمن سپاس از ارائه نقطه نظرات شما، لطفاً در پاسخگویي به موارد زیر، امتياز مد نظر را در خانه هاي مربوطه مرقوم نمایيد.

چنانچه یكي از موارد پيشفرض عنوان شده در شرح نيازمنديهاي مشتري در مورد قطعة شما موضوعيت ندارد به جاي امتيازدهي لطفاً “موضوعيت ندارد” مرقوم شود.

 

امتيازي كه مشتري به ما اعطا می كند:

  • 0-25      غير قابل قبول
  • 25-50     تا حد قابل
  • 50-75    قبول رضایت بخش 
  • 75-100  كاملا رضایتبخش