Project Description

بازدید مدیریت محترم امور شعب بانک ملت جناب آقای پالیک و هیات همراه از محل گروه کارخانجات مهرسهند و رایزنی در خصوص افزایش تعاملات فی مابین.