Project Description

بازدید آقایان مهرداد فر معاونت کل اعتبارات ،درویش فر رئیس اعتبارات و همچنین اسدی مدیر منطقه شمال غرب بانک ایران زمین بهمراه هیات همراه از گروه کارخانجات مهر سهند