Project Description

ریخته گری بعد از نفت و فولاد بیشترین سهم را در تجارت بین المللی دارد.

امروزه بیشــتر قطعات ریخته گــری که در جهان مصرف میشــود به شــکل معمول از یک کشور مقصد تولید شده و به کشــورهای مقصد دیگر صادر میشود. قطعات ریخته گری کالایی است که بعد از نفت و فولاد بیشترین ســهم را در تجــارت بیــن المللــی دارد و بــر طبــق آمارهــای جهانــی صنعــت ریخته گری یکی از بزرگترین و بین المللی ترین صنایع در قرن بیست و یکم اســت. همچنین بر طبق آمارهای داخلی تقاضا برای قطعــات چدنی در یک دهه اخیر در کشورمان یک روند نسبتا صعودی را طی کرده است و میتوان گفت کــه در ســالهای آینــده صنعــت ریختــه گــری در صــورت بهره گیــری از تکنولوژی هــای جدید، بــا قــدرت بیشــتری و پا به پــای صنعت فــولاد پیش خواهد رفت .

شــرکت صنایــع ریختــه گــری ســهند آذریــن بــا تکیــه بــر پیشــینه 35 ســاله موسســان خود در زمینــه ریخته گــری در ســال  1380 پایه گذاری و تاســیس شد.

به گزارش جام جم مسعود محجل امامی به عنوان مدیر عامل این شرکت و همچنین کارآفریــن مرداد ســال 1400 به انتخاب مجله همــگام با صنعت، هــدف اصلــی از راه انــدازی این واحــد صنعتــی را تولیــد انواع قطعــات چدنی مورد استفاده در صنعت خودرو، صنعت تراکتورسازی، صنایع ریلی، صنایع آب و فاضالب و نیز ســایر صنایع مرتبط با اســتفاده از تکنولوژی های جدید ذکر کرده و افزود: شــرکت ســهند آذرین توانســته اســت تا به امــروز بخش زیــادی از نیازهــای شــرکتهای بزرگــی همچــون تراکتور ســازی، چرخشــگر، موتوژن، مارال صنعت و … را تامین کند و به صورت قابل توجهی از خروج ارز جلوگیری کند. مسعود امامی افزود با توجه به اهمیت حضور در بازارهای جهانــی و جلب اعتمــاد مشــتریان، ایــن شــرکت موفق بــه اخــذ گواهینامه سیســتم مدیریــت کیفیــت 2015 ISO 9001: گردیــده اســت و اقــدام بــه مستقرسازی 16949IATF2016/ISO : نموده است. همچنین نیاز روز افزون

بازار به قطعات ریخته گری چدنی، موسسان مجموعه سهند آذرین را بر آن داشــت تا در ســال 1385 تصمیم به راه انــدازی خط اتوماتیــک ریخته گری در این واحد گردند که عملیات اجرایی این طر ح ده هزار تنی در ســال 1386 آغاز و هم اکنون با بهره گیری از پیشرفته ترین امکانات در مدار تولید قرار گرفته اســت. وی افزود: این شــرکت درســال گذشــته با30 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت بود اما در سال جدید و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده قصد دارد تا پایان امســال ظرفیت تولید خود را به 60 درصد برساند تا بتواند در سال های آتی با حداکثر ظرفیت تولید به کار خود ادامه دهد.

همچنین رســیدن به حد نصاب تولید یک میلیون قطعه از اهداف شرکت ســهند آذرین در پایان ســال گذشــته بود که با تــلاش مضاعــف و تولید 24 ســاعته در خــط تولیــد ایــن شــرکت محقــق گردیــد. این شــرکت پتانســیل اشــتغالزایی بیشــتری را در آینده نزدیک برای جوانان منطقه داراســت و در حال حاضر در شــرکت ریخته گری ســهند آذریــن بــرای نزدیک بــه 200 نفر به صورت مســتقیم و برای بیش از1000 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد شده اســت.

همچنین این شــرکت قصد دارد در ســال 1400 با حداکثر ظرفیت خود فعالیت کرده و برای توسعه در سالهای آینده و اشتغالزایی مناسب، برنا مه هایی تدوین کرده است تـــا بتواند در رده یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کشور قرار گیرد.

مسعود محجل امامی در ادامه افزود: وجود برخی تحریم ها در سالیان اخیر مشــکلات واردات قطعــات باعث شــده تا شــرکتهای داخلی بــه تولیدات ملی اعتماد کــرده و قطعات مــورد نیاز خــود را از شــرکتهای داخلــی تامین نمایند که این باعث پیشرفت روزافزون در صنعت ریخته گری کشور شده اســت. بنابراین در همین راســتا شــرکت صنایع ریختــه گری ســهند آذرین برای بهره گیری از فرصت به وجود آمده از تحریم ها، با اســتفاده از سیستم آزمایشــگاهی پیشرفته و نیروی انســانی ماهر توانسته بســیاری از قطعات وارداتی را طراحی و به مرحله تولید برساند که از آن جمله میتوان به دیسک ترمز سوناتا، شیر دو اسپول، بازویی چر خ ۴۰۵ ،دیســک ترمز قطارو … اشاره کرد. همچنین این شرکت توانایی ساخت تمامی قطعات چدن خاکستری، داکتیل و آلاژی را داراست و میتواند قطعات سفارشی را در کوتاهترین زمان طراحی مدلسازی و ریخته گری کرده و به بازار ارائه دهد. این شرکت در سه ماهه اول ســال جاری با افزایش80 درصدی صادرات خود نســبت به ســال قبل بــه کشــورهایی همچون ترکیــه و ایتالیــا ســبب ارزآوری برای کشــور نیز شده است.

 وی در پایان پاره ای مشــکلات را اعم از تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و نوســانات نر خ ارز و بالا رفتن قیمت مــواد اولیه را از جمله مشــکلات حال حاضــر در ایــن صنعت عنــوان کــرده و افــزود: این شــرکت امیدوار اســت با روی کار آمــدن دولت ســیزدهم و تعامل بیشــتر این دولت بــا صنعتگران، برای محقق سازی شــعار ســال 1400 ، بیش از پیش شــاهد رفع موانع تولید در کشور باشیم.