Project Description

مرحله پایانی ممیزی IATF در شرکت سهند آذرین

سه روز ممیزی فشرده توسط کارشناسان DQS، و تلاش مستمر همکاران در جهت دستیابی به استاندارد مذکور