Project Description

جلسه نقشه راه توسعه منابع انسانی گروه کارخانجات مهر سهند در شرکت فولاد مهر سهند برگزار شد.

کارکنان در هر سازمانی به عنوان مهم ترین عامل استراتژیک با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی افزایش مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت های اساسی هر سازمان بشمار می آیند، پس یکی از عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی، برنامه ریزی منابع انسانی است؛ مدیریت منابع انسانی و یا استراتژی توسعه سرمایه انسانی رویکردی دارد که به انسان به عنوان یک عامل حیاتی و ممتاز برای بقاء، رشد و برتری سازمانی توجه می نماید.
توسعه منابع انسانی یکی از بخش‌های مهم مدیریت منابع انسانی گروه مهر سهندبا تمرکز ویژه بر تعلیم و پیشرفت کارمندان این گروه می باشد.