با توجه به حضور شرکتهای مادر در منطقه، که از دیرباز  در بازارهای بین المللی حضور فعال داشته اند شرکت سهندآذرین موفقیت های بسیاری در تامین قطعات مورد استفاده در این صنابع و نیز تامین قطعات یدکی مورد نیاز بدست آورده است.

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید