Project Description

سهند آذرین رکورد 20 ساله خود را شکست

به یمن اعتماد مشتریان و تلاش گسترده همکاران و مدیریت محترم شرکت سهند آذرین، رکورد تولید ماهیانه شرکت شکسته شد.

با تشکر از کلیه همکاران و ذینفعان