صنعت

بازدید انجمن علمی و دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تبریز از گروه کارخانجات مهر سهند2022-02-16T11:03:09-01:00
حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در گروه کارخانجات مهر سهند2021-07-03T05:35:27+00:00
Go to Top